iq digital agency

Üye Olabilme Şartları

Üyelik Şekli ve Üyelik İşlemleri

   Madde 4 - (1) Birlik üyeleri şunlardır.

a) Asıl Üye:

            1) Asgari 5  baş ineğe sahip, düzenli verim kontrolü yapacak imkan ve altyapıya sahip, soy kütüğü sistemine dahil ve giriş aidatını ödeyen (yükümlülüklerini yerine getiren) gerçek veya tüzel kişiliğe haiz işletmelerdir.

            2) Asıl üyeler, birlik genel kurula katılma ve oy kullanma hakkına sahiptir. Birliği tüm hizmetlerinden ayrıcalıklı ve öncelikli olarak yararlanırlar. Ödentileri hizmet bedeli (ıslah, suni tohumlama, girdi temini, danışmanlık vb.), üyelik aidatlarıdır.

b) Aday Üye:

            1) Beş (5) başın altında ineğe sahip işletmeler ile soy kütüğüne girmek istemeyen ancak ön soy kütüğü sistemine kayıtlı gerçek veya tüzel kişiliğe haiz işletmelerdir.

            2) Aday üyeler, birlik genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı yoktur. Aday üyeler, yalnızca birikten almış oldukları hizmetlerin bedelini ödemekle yükümlü olup, asıl üyeler için belirlenen ücretlerden az olmamak kaydıyla bu hizmetlerden yararlanabilirler.

            3) Aday üyelerin, asıl üyelik şartlarına haiz olması halinde Yönetim Kurulu bunları asıl üye olarak kabul etmekten kaçınamaz.

  Üyelik Şartları

          Madde 5 - (1) Yetiştirici birliğine asıl üye olma şartları:

a) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

b) İşletmesi aynı il hudutları içerisinde bulunmak,

c) En az 5 baş ineğe sahip olmak,

d) Soy kütüğü kayıtları tutmak ve verim kontrollerini yapacak imkan ve altyapıya sahip olmak,

e) Suni tohumlama uygulamasını yapıyor ve yaptırıyor olmak,

f) Döl Kontrolü Projesi'ne katılmayı taahhüt etmek,

 

(2) Yetiştirici birliğe aday üye olma şartları:

a) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

b) İşletmesi aynı il hudutları içerisinde bulunmak,

c) Beş (5) başın altında ineğe sahip olmak veya yeterli sayıda hayvanı olup soy kütüğüne girmek isyemeyen işletmeler.

 

   Üyeliğe Kabul

   Madde 6 - (1) Birliğe üye olabilmek için, birlik kuruluş belgesinde yazılı üyelik hak ve ödevlerini; kuruluş aşamasında Kuruluş Belgesini imzalayarak; sonradan girişte ise bir üyelik taahhütnamesi vermek suretiyle kabul etmiş olmak gerekir.

(2) Birlik yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu inceleyerek, bir ay içerisinde olumlu veya olumsuz cevaplamakla yükümlüdür. Cevap verilmediği veya cevap olumsuz olduğu takdirde talepte bulunan yetiştirici; birlik denetçileri aracılığıyla genel kurula başvurabilir. Genel kurulun kararı kesindir.

(3) Birliğe kabul, yönetim kurulu kararı ile olur. Yönetim kurulu, Kuruluş Belgesinde belirtilen üyelik şartlarını taşıyan yetiştiricileri üyeliğe kabul etmek zorundadır.

(4) Tarımsal üretici örgütleri birliğe tüzek kişi olarak üye olabilirler. Kanuni temsilcilerini birliğe bildirmek zorundadırlar.

Üyelik Müracaatı için İstenilen Evraklar:

1) 1 Adet İşletme Tescil Belgesi

2) 1 Adet Hayvan Varlığı Listesi

3) 1 Adet Çiftçilik Belgesi

4) 1 Adet Yerleşim Yeri Belgesi

5) T.C. Ziraat Bankası Hesap No

6) 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7) 2 Adet Fotoğraf

8) Giriş Aidatı